OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejímž předmětem je nákup a prodej internetových vzdělávacích on-line programů umístěných na portálu www.city-marketing.cz (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://city-marketing.cz.

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je

Ing. Miloš Vedral
Čsl. armády 1351
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČ: 102 17 754

dále jen PRODÁVAJÍCÍ

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://city-marketing.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://city-marketing.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://city-marketing.cz/obchodni-podminky/ a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Ve shrnutí objednávky nalezne kupující celkovou cenu služby. Cena je uvedena v částce bez DPH, sazba DPH, částka DPH a celková cena součtem ceny bez DPH a výše DPH. Prodávající je plátcem DPH.

b) Faktura – na základě objednávky s platbou převodem na běžný účet prodávajícího je vystavena Zálohová faktura. Po uhrazení Zálohové faktury je kupujícímu vystaven daňový doklad – Faktura. V případě objednávky s platbou platební kartou je vystavován daňový doklad – Faktura bezprostředně po provedení platby platební kartou. Faktura slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

1) Způsob platby – platební metody jsou napojeny na platební bránu ComGate, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadává kupující pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate.

2) Možnosti plateb:

a) Bankovním převodem na CZK účet číslo 231409831 / 0600 na jméno Ing. Miloš Vedral u Moneta Money Bank, a.s. IBAN: CZ42 0600 0000 0002 3140 9831 BIC kód/SWIFT: AGBACZPP.

b) Online platební kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

c) Bonusy – všechny bonusy, na které má Kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese http:// city-marketing.cz), budou zaslány, zpřístupněny nebo poskytnuty na základě podmínek jednotlivých bonusů, které jsou uvedeny na webové adrese http://city-marketing.cz a to pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena.

V. Reklamace

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu podpora@city-marketing.cz. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář. Z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne prodávající nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že kupující o tom bude vyrozuměn e- mailem a pokud prodávající kupujícímu zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

VI. Sankce

Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, nemá nárok na obdržení přístupu do sekce s objednanými on-line kurzy.

VII. Odpovědnost

a) Zabezpečení – přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

b) Odpovědnost za obsah webu – webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VIII. Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího – prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce on – line kurzu nebo dalších služeb a materiálů, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://city-marketing.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://city-marketing.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

V Brandýse nad Labem dne 26.8.2020